KONSTRUKČNÍSYSTÉM TBF

Systém Two by Fou

TWO BY FOUR!

Při výstavbě rodinných domů používáme systém Two by Four (TBF)

Konstrukční systém TBF vznikl v USA na konci 19. století a postupně byl rozšířen do Evropy. Jedná se o rámový způsob výstavby. V dnešní době jsou rozměry sloupků dřevostaveb ovlivněny zejména tepelně technickými a statickými požadavky a nejsou tedy standardizované. Rozměr není proto pravidlem, stejně jako jejich koordinační modul dřevostavby (rastr), který je převážně 625 nebo 417 mm z důvodu navazujících rozměrů velkoplošných materiálů.  

Celá výstavba dřevostavby systémem TBF se odehrává přímo na staveništi.

Podle aktuální potřeby je navážen materiál, jenž se co nejrychleji zpracovává. Na základovou desku jsou položeny vrstvy hydroizolace. Dřevěný materiál je naimpregnován, zejména pak spodní práh obvodových stěn, který se pomocí závitových tyčí a chemické kotvy umístí v prostoru budoucí obvodově stěny, případně příčky. K tomuto prahu jsou pomocí spojovacích prostředků v pravidelném rastru kotveny sloupky, na něž z horní části nasedá pásnice. Celý takto vytvořený rám dřevostavby je průběžně zavětrován úhlopříčným uložením z vnější strany obvodových stěn. Nejprve se tak děje za pomoci prken, po vytvoření kompaktního obvodového rámového systému jsou diagonály nahrazeny velkoplošným konstrukčním materiálem (např. OSB). Na horní pásnici se buď ukládá stropní nosník (a dále se pokračuje obdobným způsobem jako u přízemního patra dalším poschodím) nebo se zde uloží již střešní konstrukce - například příhradového typu - která se zaizoluje a zastřeší.

Do takto připravené dřevostavby stačí pouze dodat stavebně truhlářské výrobky a zaizolovat prostor mezi sloupky a kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany domu. Z vnitřní strany obvodové stěny či stropů se umístí parozábrana nebo parobrzda, roštem vytvořeným před parotěsnou izolací povedou rozvody inženýrských sítí. V dalším konstrukčním kroku vytvoříme na stěnách a stropu poslední vrstvu, nejčastěji využíváme sádrokarton, z důvodu požárně bezpečnostních opatření. Položení podlahové konstrukce je samozřejmostí.

 

Výhody systému TBF

  • Přímý dohled při samotné montáži, včetně možného korigování využití materiálu.

  • Možnost úpravy konstruovaného objektu i v průběhu výstavby.

  • Dřevostavby realizované tímto systémem nemusí ležet pouze na základové desce, ale i na základových pasech nebo pouze na pilotech, na něž budou uloženy nosné trámy, záklop, izolace a podlahová vrstva (tento způsob umožní dokonalé větrání pod objektem, což využívají     zejména stavitelé v oblastech se zvýšenou koncentrací radonu).

  • Téměř výhradní absence těžké techniky - stavba se může provádět i na obtížně dostupných místech.

 

Důležitým rysem systému TBF je určitá čitelnost stavby při její realizaci. Protože se nepoužívají prefabrikované díly, do kterých už na stavbě není vidět, je možné celou dobu výstavby kontrolovat nejen samotnou dřevostavbu, ale například konstrukci a skladbu střechy, rozvody, instalace inženýrských sítí, osazení oken a dveří, tepelné izolace apod. Kromě dodavatele tuto kontrolu může provádět i sám klient nebo stavební dozor.